ข้ามบล็อค 2
คณิตศาสตร์ออนไลน์
                    ความน่าจะเป็น
  (การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน   
  โดยใช้ซิปปาโมเดล เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
  ทางคณิตศาสตร์)

1 2 3
บทที่ 1
บทที่ 2 บทที่ 34 5 6
บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6


1 2 3
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 94 5 6
บทที่ 10
บทที่ 11
บทที่ 12

 ___________________________________________________                 
                  ลำดับและอนุกรม

(การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์)

1 2 3
บทที่ 1
บทที่ 2 บทที่ 34 5 6
บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6


แสดงหรือซ่อนบล็อค

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5

ข้ามบล็อค 3
ความน่าจะเป็น
ลำดับและอนุกรม
แสดงหรือซ่อนบล็อค

สมาชิกออนไลน์

ข้ามบล็อค 4
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)